Informacje bieżące

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, w związku z realizowanym w ramach EFRR projektem, zaprasza do złożenia oferty w zakresie: Usługi nadzoru - Inżynier Kontraktu- w projekcie pn.: "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".
Szczegóły do pobrania poniżej:

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

Załącznik nr 1 - Formularz oferty edytowalny

Załącznik nr 2 - Wzór umowy edytowalny

Załącznik nr 3 - Wykaz inwestycji edytowalny

Dokumentacja techniczna1

Dokumentacja techniczna2

Dokumentacja techniczna3

Dokumentacja techniczna4

Dokumentacja techniczna5

Dokumentacja techniczna6

Dokumentacja techniczna7

Dokumentacja techniczna8

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartosci zamówienia, w związku z realizowanym w ramach EFRR projektem, zaprasza do złożenia oferty SZACUNKOWEJ w zakresie: Usługi nadzoru - Inżynier Kontraktu- w projekcie pn.: "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii".
Szczegóły do pobrania poniżej:

 Zapytanie - wartość szacunkowa - Termomodernizacja

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15 ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę wraz z instalacją sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych; Działania 9.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020

Znak Sprawy: 01/CR/PZP/2018

Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 04.06.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.05.2018 r.

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie 20.04.2018 r.

Lista złożonych ofert 16.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2018

SIWZ 27.02.2018

Załącznik nr 1-wzór oferty

Załącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3- oświadczenie

Odpowiedzi na pytania 15.03.2018

Załącznik nr 4 - warunki gwarancji

Załącznik nr 5 - umowa

Załącznik nr 6 - wykaz dostaw

Załącznik nr 7 - oświadczenie klauzule społeczne

Odpowiedzi na pytania 22.03.2018

 

INFORMACJA

W związku z zakończeniem działalności Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że świadczenia (badania) w zakresie medycyny sportowej wykonywane są w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
Rejestracja do lekarzy specjalistów (parter budynku) pod numerem telefonu 55/239-45-62.

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Pacjenci,

Informacje dotyczące personelu administracyjnego, udzielającego świadczeń w zakładzie oraz godzin urzędowania dostępne są w zakładce e-Usługi

KLIKNIJ TUTAJ